โทร : 087-263-9955

Images

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลของส่วนบุคคลของลูกค้าที่ได้รับไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม หรือจากแหล่งอื่น รวมถึงการได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอย่างชัดแจ้ง โดยจะจัดเก็บเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้แก่เจ้าของข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้ระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน และข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกรรมและประวัติทางการเงิน ข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ ข้อมูลและกิจกรรมใน Social Media ที่เกี่ยวเนื่องกับหรือมีปฏิสัมพันธ์กับ All Finance เป็นต้น

โดยมีจุดประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้ในการตลาด หรือการทำโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์ของทางบริษัท เท่านั้น โดยบริษัทไม่มีนโยบายที่จะส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับยินยอมจากทางลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น