โทร : 087-263-9955

Images
Images

คิดจะซื้อ คอนโดเงินเหลือ อย่าลืมเช็คทางหนีไฟให้ดี

 

 

 

คิดจะซื้อ คอนโดเงินเหลือ อย่าลืมเช็คทางหนีไฟให้ดี

 

เรื่องทางหนีไฟอาจจะเป็นเรื่องเล็กที่ใครๆ ไม่ค่อยให้ความสำคัญแต่เป็นสิ่งที่จะช่วยป้องกันชีวิตและทรัพย์สินให้คุณได้เชื่อแอดมินเถอะว่าคุณตรวจจะตรวจสอบทุกๆครั้งเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าอุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นกับเราวันไหนการป้องกันเอาไว้ย่อมเป็นวิธีที่ดีกว่า

 

ลักษณะของบันไดหนีไฟที่ถูกต้อง คอนโดเงินเหลือ

 • พื้นหน้าบันไดหนีไฟต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได และอีกด้านหนึ่งกว้างไม้น้อยกว่า 1.50 เมตร
 • บันไดหนีไฟต้องมีความลาดชัดน้อยกว่า 60 องศา และมีชานพักบันไดทุกชั้น
 • บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. มีผนังทึบก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่ทนไฟกั้นโดยรอบ เว้นแต่ส่วนที่เป็นช่องระบายอากาศและช่องประตูหนีไฟ และต้องมีอากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคารได้โดยแต่ละชั้นต้องมีช่องระบายอากาศที่เปิดสู่ภายนอกอาคารได้ มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร กับต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน
 • บันไดหนีไฟภายนอกอาคารต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม. และผนังส่วนที่บันไดพาดผ่านเป็นผนังทึบ ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรที่เป็นวัสดุทนไฟ
 • อาคารที่สูงตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไปแต่ไม่เกิน 23 เมตร หรืออาคารสูง 3 ชั้นและมีดาดฟ้าที่มีพื้นที่เกิน 16 ตารางเมตร ต้องมีบันไดหนีไฟที่ทำด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อย 1 แห่งและต้องมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนั้นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง
 • ประตูหนีไฟต้องทำต้วยวัสดุทนไฟ มีความกวัางไม้น้อยกว่า 80 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร และต้องทำเป็นบานเปิดชนิดผลักออกสู่ภายนอกเท่านั้น กับต้องติดอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง และต้องสามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือทางออกสู่บันไดหนีไฟต้องไม่มีธรณีหรือขอบกั้น

 

กฎหมายบันไดหนีไฟสำหรับคอนโดเงินเหลือแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้

 

ลักษณะบันไดหนีไฟสำหรับคอนโดเงินเหลือสูงไม่เกิน 23 เมตร

 • ป้ายบอกเลขชั้นของบันได ระบุชั้นล่างสุดและชั้นบนสุดในบันไดหนีไฟ และบอกทิศทางปล่อยออก
 • บันไดกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. และไม่เกิน 1.50 ม.
 • ลูกนอนของบันไดกว้างไม่น้อยกว่า 22 ซม. ลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 ซม. กรณีที่จะใช้บันไดนี้เป็นบันไดหลักสำหรับผู้พิการด้วย ต้องออกแบบลูกนอนของบันได
 • ชานพักบันไดระหว่างประตูกับบันไดกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 ม. และไม่น้อยกว่า 1.2 เท่าของความกว้างบันได
 • ชานพักบันไดกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได บันไดหนีไฟภายในอาคาร ต้องจัดให้มีอากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคารได้ โดยให้มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร
 • ป้ายบอกเลขชั้นของบันได ระบุชั้นล่างสุดและชั้นบนสุดในบันไดหนีไฟ และบอกทิศทางปล่อยออก
 • ราวจับสูงจากพื้นไม่เกิน 90 ซม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 ซม. เมื่อติดที่ผนังส่วนที่ยื่นออกมาจะต้องไม่เกิน 10 ซม.
 • ราวกันตก สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.10 ม. ช่องเปิดของซี่ลูกกรง ต้องมีขนาดที่ไม่สามารถให้วัตถุทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม. ลอดได้
 • ผนังทึบ ทนไฟ
 • ทางปล่อยออกต้องเปิดออกสู่ภายนอกอาคารที่เป็นลานโล่งหนีไฟ คำนวณจากจำนวนผู้ใช้อาคาร และมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1 ม.
 • ประตูบันไดหนีไฟขนาดกว้างไม้น้อยกว่า 85 ซม. สูง 2 ม. พร้อมอุปกรณ์ทำให้บานประตูปิดสนิท บานประตูเปิดเข้าสู่ตัวบันได ยกเว้นชั้นดาดฟ้า หรือชั้นล่างที่

 

ลักษณะบันไดหนีไฟสำหรับคอนโดเงินเหลือสูงเกิน 23 เมตร

 • ผนังทึบ ทนไฟได้ไม่น้อยกว่า  2 ชั่วโมง
 • ทางปล่อยออกต้องเปิดออกสู่ภายนอกอาคารที่เป็นลานโล่งหนีไฟ คำนวณจากจำนวนผู้ใช้อาคาร และมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1 ม.
 • บันไดกว้างไม่น้อยกว่า 90 ซม. และไม่เกิน 1.50 ม.
 • ชานพักบันได ระหว่างประตู กับ บันไดกว้างไม่น้อยกว่า 1.5 ม. และไม่น้อยกว่า 1.2 เท่าของความกว้างบันได
 • ชานพักบันไดกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องจัดให้มีระบบอัดลมภายในบันได ที่มีผนังสามารถเปิดระบายอากาศได้ ต้องมีช่องเปิดทุกชั้น เพื่อช่วยระบายอากาศ
 • บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องจัดให้มีระบบอัดลมภายในบันได ที่มีผนังสามารถเปิดระบายอากาศได้ ต้องมีช่องเปิดทุกชั้น เพื่อช่วยระบายอากาศ
 • ราวจับสูงจากพื้นไม่เกิน 90 ซม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 ซม. เมื่อติดที่ผนังส่วนที่ยื่นออกมา จะต้องไม่เกิน 10 ซม.
 • ราวกันตก สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.10 ม. ช่องเปิดของซี่ลูกกรง ต้องมีขนาดที่ไม่สามารถให้วัตถุทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ซม. ลอดได้
 • ป้ายบอกเลขชั้นของบันได ระบุชั้นล่างสุด และชั้นบนสุดในบันไดหนีไฟ และบอกทิศทางปล่อยออก
 • ประตูบันไดหนีไฟขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 85 ซม. สูง 2 ม. พร้อมอุปกรณ์ทำให้บานประตูปิดสนิท บานประตูเปิดเข้าสู่ตัวบันได ยกเว้นชั้นดาดฟ้า หรือชั้นล่างที่เข้าออก เพื่อหนีไฟสู่ภายนอกของอาคาร ทางปล่อยออกต้องเปิดออกสู่ภายนอกอาคารที่เป็นลานโล่งหนีไฟ คำนวณจากจำนวนผู้ใช้อาคาร และมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1 ม.

 

 

 

สรุปส่งท้าย : ก่อนจะเลือกซื้อคอนโดเงินเหลือ

 

ทุกๆ ครั้งที่เราตัดสินใจจะซื้อคอนโดเงินเหลือต้องไม่ลืมที่จะตรวจสอบให้ดีเพราะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเช่นเพลิงไหม้สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่จะช่วยชีวิตคุณได้นั่นเองครับ​​​

 

 

 


สำหรับใครสสนใจสามารถกรอกรายละเอียดเข้ามาได้ที่ https://www.allfinanceth.com/  ได้เลยเหรือจะติดต่อหาเราช่องทางด้านล่างได้เลยครับ

 
 

ช่องทางการติดต่อ

 

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • เงินเดือนรับรวมผ่านธนาคาร 15,000 บาทขึ้นไป (กู้ร่วมได้)
 • เป็นพนักงานประจำมีสลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
 • อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป สามารถรู้วงเงิน ภายใน 24 ชม.

 

#รวมหนี้เอาไว้ที่เดียว #หนี้บัตรเครดิต #หนี้สินเชื่อ #หนี้จักรยานยนต์ #คอนโดเงินเหลือ #บ้านเงินเหลือ #AllFinanceth